Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / join

join

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

join

Funkcija:

join spaja dve datoteke na osnovu ključnih polja

Sintaksa:

join [-a 1|2] [-v 1|2] [-e Lanac karaktera] [-o Lista polja ...] [-t Slovo] [-j[1|2] Broj polja] [-1 Broj polja] [-2 Broj polja] Datoteka1 Datoteka2

Opis:

join spaja dve (alfabetski) sortirane datoteke, u kojima su dva reda sa identičnim ključnim poljima spojena na izlazni red.

Ključna polja međusobno su odvojena nevidljivim karakterima. Vodeći (prvi) nevidljivi karakteri će biti ignorisani. Ako drugačije nije navedeno, prvo polje svakog reda je ključno polje. Polja za ulaz su takođe međusobno odvojena nevidljivim karakterima. Izlaz se sastoji od ključnih polja posle kojih slede ostala polja datoteke1 i konačno sva polja ogovarajućeg reda od datoteke2 bez ključnog polja.

Opcije:

-a Datoteka_ sa_ brojem
ubacuje u izlaz prazan red ako jedan red iz Datoteke_sa_brojem (1 ili 2) nema red koji se ponavlja.

-e Lanac karaktera
zamenjuje polja za unos koja fale lancem karaktera i ispisuje ih na standardnom izlazu

-1 Broj polja
korisiti Broj polja u datoteci1 kao kljucno polje

-2 Broj polja
koristi Broj polja u datoteci2 kao ključno polje
-j Broj polja
koristi Broj polja kao ključno polje
-o Lista polja
sastavlja izlazne redove na osnovu Liste polja. Upis u Listu polja sastoji se od Datoteke_ sa_brojem, tačke i Broja polja. Lista ovakvih parova može da bude beskonačna, samo svaki par Datoteka_sa_brojem.Broj polja mora da bude odvojen zarezom ili praznim karakterom.

-t Slovo
koristi Slovo kao razmak između polja
-v Datoteka_sa_brojem
ipisuje samo redove iz Datoteke_sa_brojem, koji se ne ponavljaju.

Primer:

$ cat test1
  andrea 92 A
  bobby 87 B+
  zach 90 A-
Ispisuje sadržaj datoteke test1
$ cat test2
  andrea 89 B+
  bobby 94 A
  zach 84 B
Ispisuje sadržaj datoteke test2
$ join test1 test2
  andrea 92 A 89 B+
  bobby 87 B+ 94 A
  zach 90 A- 84 B
Dodaje deo sadržaja datoteke test2 na test1.

Autor:

Mike Haertel

Document Actions

Filed under: