Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Kako podesiti Monit

Kako podesiti Monit

by Goran Mekić last modified Nov 11, 2009 01:24 PM
Korisna alatka za praćenje rada drugih servisa na računaru

Konfiguracija

Prvo, potrebno je da instalirate monit paket. Nakon toga je potrebno sačuvati stari konfiguracioni fajl pod novim imenom:

# mv /etc/monitrc /etc/monitrc.orig

Zatim, potrbno je izmeniti konfiguracioni fajl:

# echo "include /etc/monit.d/*.conf" >/etc/monitrc

Potom podesiti odgovarajuće dozvole:

# chmod 600 /etc/monitrc

Definisanje pojedinačnih procesa će ići u zasebne fajlove radi veće preglednosti. Svi fajlovi se nalaze u /etc/monit.d direktorijumu. Jedini fajl koji je isti na svim distribucijama je main.conf:

set daemon  120
set logfile syslog facility log_daemon 
set mailserver localhost
set mail-format { from: monit@localhost }
set alert root@localhost

set httpd port 2812 and
        SSL ENABLE
        PEMFILE  /var/certs/monit.pem
        allow admin:admin

Kako se ostali konfiguracioni fajlovi razlikuju od distribucije do distribucije, dati su u zasebnim uputstvima:

 

Generisanje sertifikata

Pošto je monit konfigurisan tako da koristi SSL, moramo izgenerisati sertifikat. Prvo, napravite direktorijum gde će potrebni fajlovi stajati:

# mkdir /var/certs

Zatim, napravite konfiguracioni fajl za openssl jer ćete ovu komandu morati pokrenuti svaki put kad sertifikat istekne. /var/certs/monit.cnf:

# create RSA certs - Server

RANDFILE = ./openssl.rnd

[ req ]
default_bits = 1024
encrypt_key = yes
distinguished_name = req_dn
x509_extensions = cert_type

[ req_dn ]
countryName = Country Name (2 letter code)
countryName_default = RS

stateOrProvinceName       = State or Province Name (full name)
stateOrProvinceName_default   = Vojvodina

localityName          = Locality Name (eg, city)
localityName_default      = Novi Sad

organizationName        = Organization Name (eg, company)
organizationName_default    = LUGoNS

organizationalUnitName     = Organizational Unit Name (eg, section)
organizationalUnitName_default = IT

commonName           = Common Name (FQDN of your server)
commonName_default       = ns-linux.org

emailAddress          = Email Address
emailAddress_default      = office@ns-linux.org

[ cert_type ]
nsCertType = server

Potom, izgenerišite sertifikat:

# cd /var/certs
# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -config ./monit.cnf -out monit.pem -keyout monit.pem
# openssl gendh 512 >>monit.pem
# openssl x509 -subject -dates -fingerprint -noout -in monit.pem
# chmod 600 monit.pem

Sve što je ostalo je da dodate monit servis u boot i restartujete servis. Za nekoliko sekundi će se na stranici https://<host na kome je monit>:2812 pojaviti praćeni procesi. Srećno! :o)

Document Actions