Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Licence / ГНУ-ОВА ОПШТА JАВНА ЛИЦЕНЦА Верзиjа 3

ГНУ-ОВА ОПШТА JАВНА ЛИЦЕНЦА Верзиjа 3

by Goran Mekić last modified Feb 02, 2012 04:30 AM
ГНУ-ОВА ОПШТА JАВНА ЛИЦЕНЦА Верзиjа 3

Ово jе незваничан превод ГНУ-ове опште jавне лиценце на српски. Њега ниjе
обjавила Задужбина за слободни софтвер, и он не наводи на правни начин
одредбе расподеле софтвера коjи користи ГНУ-ову ОJЛ — њих садржи само
енглески оригинал. Међутим, надамо се да ће оваj превод помоћи људима са
српског говорног подручjа да боље разумеjу ГНУ-ову ОJЛ.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Serbian.
It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state
the distribution terms for software that uses the GNU GPL–only the original
English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation
will help Serbian speakers understand the GNU GPL better.
                 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/

 Ово дело jе лиценцирано под верзиjом 3.0 лиценце Криеjтив комонса „Приписивање без изведених дела“.
 Copyright c 2007. Страхиња Радић.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 License.
 Copyright c 2007 Strahinya Radich.

Ауторска права (оригиналне верзиjе текста):
Copyright c 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
 Сваком jе дозвољено да умножава и расподељуjе дословне примерке
 овог лиценцног документа, али ниjе дозвољено да се он мења.

Увод
ГНУ-ова општа jавна лиценца jе слободна лиценца копилефта за софтверска
и остала дела.
     За већину софтвера и других практичних дела лиценце су смишљене са
циљем да вам одузму слободу да их делите са другима и мењате. Насупрот
томе, ГНУ-ова општа jавна лиценца треба да вам гарантуjе слободу дељења
∗1 ) Коначни незванични превод верзиjе 3 ГНУ-ове ОJЛ на српски jе уобличен 15. jула 2007.
године у Београду, уз мање измене 30. jула 2007. године. Почетно превођење jе траjало, уз
прекиде, од 10. до 15. jула 2007. године.
                                                                     1
и измене свих верзиjа програма да би осигурала слободу софтвера за све
његове кориснике. Ми, Задужбина за слободни софтвер, користимо ГНУ-
ову општу jавну лиценцу за већину нашег софтвера. Она се примењуjе и на
било коjе друго дело коjе на оваj начин обjаве његови аутори. И ви jе можете
применити на ваше програме.
    Када говоримо о слободном софтверу, мислимо на слободу, а не на це-
ну. Наше опште jавне лиценце су замишљене да осигураjу вашу слободу
расподеле примерака слободног софтвера (и наплаћивања за њих по жељи),
примања изворног кода или његовог добиjања по жељи, могућности измене
софтвера или коришћења делова истог у новим слободним програмима, и да
вас упознаjу са тим да то можете да урадите.
    Да бисмо заштитили ваша права, морамо да спречимо друге да вам оспоре
ова права или да траже од вас да их се одрекнете. Зато ви сносите одређену
одговорност у случаjу да расподељуjете примерке софтвера или га измени-
те — одговорност поштовања слободе других.
    На пример, ако расподељуjете примерке таквог програма, бесплатно или
уз одређену новчану надокнаду, морате и примаоцима пружити исте слободе
коjе сте и ви примили. Морате се постарати да и они приме или могу да
дођу до изворног кода. Наjзад, морате им показати ове одредбе да би били
упознати са своjим правима.
    Градитељи коjи користе ГНУ-ову ОJЛ штите ваша права у два корака:
(1) полажу ауторска права на софтвер, и (2) нуде вам ову лиценцу коjа вам
даjе правну дозволу да га умножавате, расподељуjете и/или мењате.
    Како би заштитила градитеље и ауторе, ОJЛ jасно образлаже да не посто-
jи гаранциjа за оваj слободни софтвер. ОJЛ захтева да се, како за добробит
корисника, тако и аутора, измењене верзиjе означе као такве, да се проблеми
повезани са таквим верзиjама не би грешком приписали ауторима претходних
верзиjа.
    Неки уређаjи су смишљени да корисницима ускрате приступ са циљем
инсталирања или покретања измењених верзиjа софтвера унутар њих, иако
jе то дозвољено произвођачу. Ово jе суштински у нескладу са циљем заштите
слободе корисника да измене софтвер. Систематични модел таквих злоупо-
треба се jавља у области производа намењених поjединцима, и управо ту
jе наjвише неприхватљив. Да бисмо забранили употребу таквих производа,
осмислили смо ову верзиjу ОJЛ. Ако се такви проблеми значаjно умноже у
другим областима, ми смо спремни да проширимо ове мере и на те области у
будућим верзиjама ОJЛ, онолико колико jе потребно да се заштити слобода
корисника.
    Наjзад, све програме непрестано угрожаваjу софтверски патенти. Државе
не би смеле да дозволе патентима да угрожаваjу развоj и употребу софтвера
у рачунарима опште намене, али у оним државама коjе то чине, ми желимо
да избегнемо посебну опасност: да патенти примењени на слободни програм
исти учине ефективно власничким. Како бисмо ово спречили, ОJЛ осигурава
да се патенти не смеjу користити за то да се програм учини неслободним.
    Прецизне одредбе и услови умножавања, расподеле и измене следе.
                                      2
ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ
0. Дефинициjе.
Речи „ова лиценца“ се односе на верзиjу 3 ГНУ-ове опште jавне лиценце.
     Речи „ауторска права“ означаваjу и законе коjи су слични ауторским
правима а примењуjу се на друге врсте дела, као што су полупроводничке
шеме.
     Реч „програм“ се односи на било коjе дело на коjе се могу применити
ауторска права а лиценцирано jе под овом лиценцом. Сваки корисник ли-
ценце jе означен са „ви“.∗2 ) „Корисници лиценце“ и „примаоци“ могу бити
поjединци или организациjе.
     „Изменити“ дело значи пренети или прилагодити целину или део дела
на начин коjи захтева дозволу према систему ауторских права, изузев пра-
вљења истоветног примерка. Настало дело се назива „измењеном верзиjом“
претходног дела или делом „заснованом на“ претходном делу.
     Речи „обухваћено дело“ означаваjу неизмењену верзиjу програма или дело
засновано на програму.
     „Ширити“∗3 ) дело значи учинити са њим било шта што би вас без до-
зволе учинило директно или индиректно одговорним за кршење примењивог
закона о ауторским правима, изузев извршавања на рачунару или измене
приватног примерка дела. Ширење укључуjе умножавање, расподелу (са или
без измена), стављање на располагање jавности, а у неким земљама и друге
активности.
     „Испоручити“ дело значи спровести било какву врсту ширења коjа омогу-
ћава другим странама да праве или примаjу примерке. Сама интеракциjа са
корисником преко рачунарске мреже, без преношења примерка, се не сматра
испоручивањем.
     Интерактивно корисничко сучеље приказуjе „одговараjућа правна обаве-
штења“ у смислу да укључуjе практичну и jасно уочљиву одлику коjа (1)
приказуjе одговараjуће обавештење о ауторским правима, и (2) саопштава
кориснику да не постоjи гаранциjа за дело (осим у случаjу да су гаранциjе
изричито∗4 ) обезбеђене), да корисници лиценце могу ширити дело под овом
лиценцом, и како да прегледаjу примерак ове лиценце. Ако сучеље приказуjе
списак корисничких наредби или избора, на пример у мениjу, онда уочљива
ставка у списку задовољава оваj критериjум.
1. Изворни код.
„Изворни код“ дела подразумева облик дела коjи jе наjпогодниjи за прављење
измена. „Обjектни код“ подразумева сваки облик дела коjи ниjе изворни.
     Речи „стандардно сучеље“ означаваjу сучеље коjе jе или званични стан-
дард донет од стране признатог тела за стандарде, или, у случаjу сучеља коjе
jе предвиђено одређеним програмским jезиком, оно коjе наjвише користе гра-
дитељи коjи раде у том jезику.
∗2 ) У преводу се, због особености српског jезика, осим заменице „ви“ корисници лиценце
означаваjу и другим лицем jеднине без заменице.
∗3 ) Изворна вариjанта jе propagation, али jе пропагирањ е (рекламирање) дела нешто сасвим
друго.
∗4 ) Овде сам претпоставио да се текст except to the extent the warranties are provided односи
на експлицитне гаранциjе, па сам додао реч „изричито“.
                                              3
     „Системске библиотеке“ дела у извршном облику укључуjу све, изузев
дела у целини, што jе (а) укључено у обичном облику паковања∗5 ) значаjне
компоненте, и (б) чиjа jе сврха само да омогући употребу дела са том зна-
чаjном компонентом или да оствари стандардно сучеље за коjе jе jавности
доступно остварење у облику изворног кода. У овом смислу, „значаjна ко-
мпонента“ означава значаjну кључну компоненту (jезгро, прозорски систем,
и тако даље) одређеног оперативног система (ако се ради о оперативном
систему) под коjим се покреће извршни облик, или преводилац коjи се кори-
сти за стварање дела, или интерпретатор обjектног кода коjи се користи за
његово покретање.
     „Одговараjући изворни код“ дела у облику обjектног кода означава сав
изворни код коjи jе потребан да би се направио,∗6 ) инсталирао и (за дело
коjе се извршава) покренуо обjектни код и да би се дело мењало, укључуjући
и списе коjи управљаjу тим радњама. Међутим, он не укључуjе системске
библиотеке дела, алате опште намене, нити слободне програме доступне ши-
роj jавности коjи се користе неизмењени приликом обављања тих радњи али
нису у склопу дела. На пример, одговараjући изворни код укључуjе датотеке
за дефинисање сучеља коjе су придружене датотекама изворног кода дела,
као и изворни код дељених библиотека и динамички повезаних потпрогра-
ма коjе jе дело посебно смишљено да захтева, на пример ради унутрашње
размене података или контроле тока тих потпрограма и других делова дела.
     Одговараjући изворни код не мора да укључуjе било шта што корисници
могу да аутоматски направе од других делова одговараjућег изворног кода.
     Одговараjући изворни код дела коjе jе у облику изворног кода jе само то
дело.
2. Основне дозволе.
Сва права пружена овом лиценцом се пружаjу под одредбама ауторских права
за програм, и неопозива су под условом да су испуњени наведени услови.
Ова лиценца изричито дозвољава да неограничено покрећете неизмењени
програм. Резултат покретања обухваћеног дела jе обухваћен овом лиценцом
само уколико он у смислу његовог садржаjа чини обухваћено дело. Ова
лиценца потврђуjе ваша права правичне употребе∗7 ) и слична права коjа су
обухваћена законом о ауторским правима.
     Можете правити, покретати и ширити обухваћена дела коjа не испоручу-
jете, и то безусловно, све док ваша лиценца тиме остаjе на снази. Можете
испоручивати обухваћена дела другима искључиво да би уместо вас изме-
нили дела, или да би вам омогућили да покрећете та дела, у случаjу да
испоштуjете одредбе ове лиценце за испоручивање свега онога над чиjим
ауторским правима немате контролу. Они коjи на такав начин праве или по-
крећу обухваћена дела у ваше име мораjу то учинити искључиво за вас, под
∗5 ) „Паковање“ у овом целом документу означава припремање и организовање обухваћеног
дела или неких његових компонената у целину ради ширења те целине. „Облик паковања“ jе та
целина по обављеном паковању.
∗6 ) Глагол make („правити“) jе овде и на jош неким местима наjвероватниjе употребљен у
смислу добиjања (прављења) извршне верзиjе програма („обjектног кода“) од верзиjе у изворном
облику.
∗7 ) На енглеском: fair use („фер употреба“), правни израз коjи обухвата и нпр. цитирање дела,
итд.
                                               4
вашим надзором и контролом, и под одредбама коjе им забрањуjу да напра-
ве иjедан примерак материjала над коjим имате ауторска права ван њиховог
односа са вама.
   Испоручивање под било каквим другим околностима jе дозвољено искљу-
чиво под условима коjи су назначени доле. Подлиценцирање ниjе дозвољено.
Члан 10 га чини непотребним.
3. Заштита права корисника од Закона против заобилажења
(Anti-Circumvention Law ).
Ниjедно обухваћено дело неће бити сматрано делом ефективне технолошке
мере, под било коjим примењивим законом коjи испуњава обавезе из члана 11
СОИС-овог (WIPO) уговора о ауторским правима коjи jе усвоjен 20. децем-
бра 1996., или сличних закона коjи забрањуjу или ограничаваjу заобилажење
таквих мера.
   Када испоручите обухваћено дело, одричете се свих правних моћи да
забраните заобилажење технолошких мера, онолико колико се на такво зао-
билажење може утицати коришћењем права датих овом лиценцом у погледу
обухваћеног дела, и одричете се сваке намере да ограничите употребу или
измену дела, као начина спровођења над корисницима дела ваших права или
права трећих лица да се забрани заобилажење технолошких мера.
4. Испоручивање дословних примерака.
Можете испоручивати дословне примерке изворног кода програма какве сте
и сами примили, на било коjем медиjуму, уз услов да упадљиво и на од-
говараjући начин на сваком примерку обjавите одговараjуће обавештење о
ауторским правима, задржите у неизмењеном облику сва обавештења коjа
у себи садрже тврдњу да се ова лиценца и било коjе рестриктивне одредбе
додане у складу са чланом 7 примењуjу на код, задржите у неизмењеном
облику сва обавештења о одсуству било какве гаранциjе, и да уз програм
дате свим примаоцима примерак ове лиценце.
   Можете наплаћивати било коjу цену за сваки примерак коjи испоручите
и можете понудити подршку или гарантну заштиту уз новчану надокнаду.
5. Испоручивање измењених изворних верзиjа.
Можете испоручити дело засновано на програму, или измене коjе су потреб-
не да се оно направи од програма, у облику изворног кода под одредбама
члана 4, уз услов да такође испуните и све следеће услове:
  а) Дело мора садржати уочљива обавештења коjа у себи садрже тврдњу
      да сте га ви изменили уз одговараjући датум.
  б) Дело мора садржати уочљива обавештења коjа у себи садрже тврдњу
      да се оно обjављуjе под овом лиценцом и било коjим условима доданим
      у складу са чланом 7. Оваj захтев мења захтев из члана 4 да се „сва
      обавештења задрже у неизмењеном облику“.
  в) Морате у потпуности лиценцирати цело дело под овом лиценцом свако-
      ме ко дође до његовог примерка. Ова лиценца ће се зато примењивати,
                                      5
      заjедно са свим примењивим одредбама из члана 7, на цело дело и
      све његове делове, без обзира на то како су паковани. Ова лиценца
      вам не пружа дозволу да на други начин лиценцирате дело, али ни не
      поништава такву дозволу ако сте jе засебно добили.
  г) Ако дело садржи интерактивна корисничка сучеља, свако од њих мора
      приказивати одговараjућа правна обавештења. Међутим, ако програм
      садржи интерактивна сучеља коjа не приказуjу одговараjућа правна
      обавештења, онда ваше дело не мора да их приказуjе.
   Компилациjа обухваћеног дела са другим, одвоjеним и независним дели-
ма, коjа нису по своjоj природи продужеци обухваћеног дела, и коjа му нису
придружена да би заjедно са њим чинила већи програм, на jединици за скла-
диштење или медиjуму за расподелу, се назива „целином“ ако се компилациjа
и њена збирна ауторска права не користе да би се ограничио приступ прави-
ма корисника компилациjе ван онога што допуштаjу засебна дела. Укључење
обухваћеног дела у целину не проузрокуjе примену ове лиценце на друге
делове те целине.
6. Испоручивање неизворних облика.
Можете испоручивати обухваћено дело у облику обjектног кода под одред-
бама чланова 4 и 5, уз услов да такође испоручите и машински читљив од-
говараjући изворни код према одредбама ове лиценце, на jедан од следећих
начина:
  а) Испоручите обjектни код или га остварите у физичком производу (укљу-
      чуjући и физички медиjум за расподелу), заjедно са одговараjућим
      изворним кодом смештеном на траjни физички медиjум коjи се обично
      користи за размену софтвера.
  б) Испоручите обjектни код или га остварите у физичком производу (укљу-
      чуjући и физички медиjум за расподелу), заjедно са писаном понудом
      важећом бар три године и важећом бар онолико колико важи ваша по-
      нуда резервних делова или подршка купцима за таj модел производа,
      и пружите било коме ко поседуjе обjектни код или (1) примерак од-
      говараjућег изворног кода за сав софтвер производа коjи jе обухваћен
      овом лиценцом, по цени коjа ниjе већа од разумне цене физичког чина
      испоручивања изворног кода, или (2) приступ примерку одговараjућег
      изворног кода са мрежног сервера без наплате.
  в) Испоручите засебне примерке обjектног кода заjедно са примерком пи-
      сане понуде да се обезбеди одговараjући изворни код. Ова алтернатива
      jе дозвољена само повремено и некомерциjално, и само у случаjу да сте
      ви примили обjектни код уз такву понуду, у складу са потчланом 6б.
  г) Испоручите обjектни код нудећи приступ са одређеног места (бесплат-
      но или уз надокнаду), и истовремено понудите приступ одговараjућем
      изворном коду на исти начин са истог места без додатног наплаћивања.
      Не морате захтевати од прималаца да умножаваjу одговараjући извор-
      ни код заjедно са обjектним кодом. Ако jе место са кога се умножава
      обjектни код мрежни сервер, одговараjући изворни код може бити на
                                     6
       другом серверу (коjи одржавате ви или трећа страна) коjи подржава ис-
       товетне механизме умножавања, уз услов да одржавате jасна упутства
       краj обjектног кода коjа обjашњаваjу где се може наћи одговараjући
       изворни код. Без обзира на то на ком серверу се налази одговараjући
       изворни код, ви сте дужни да осигурате његову доступност све док jе
       то потребно да би се задовољили ови захтеви.
    д) Испоручите обjектни код уз помоћ преноса података између два рачу-
       нара, уз услов да обавестите друге кориснике где се широj jавности
       нуде обjектни код и одговараjући изворни код без надокнаде према
       потчлану 6г.
     Одвоjиви део обjектног кода чиjи изворни код jе изузет од одговараjућег
изворног кода као системска библиотека не мора да буде укључен у испору-
чивање дела у облику обjектног кода.
     „Кориснички производ“ jе или (1) „потрошачки производ“, што означава
било какво уочљиво приватно власништво коjе се обично користи за лич-
не, породичне или домаћинске потребе, или (2) било шта што се продаjе
или jе замишљено за укључивање у пребивалиште. При одлучивању да ли
jе производ потрошачки производ, недоумице ће бити разрешене у корист
одштете.∗8 ) У случаjу одређеног производа коjи jе примио одређени кори-
сник, „уобичаjена употреба“ означава обичан или општи начин употребе те
врсте производа, без обзира на статус одређеног корисника или начин на
коjи одређени корисник заиста користи производ, или се од њега очекуjе
да га користи. Производ jе потрошачки производ без обзира на то да ли се
користи суштински комерциjално, у производњи или непотрошачки, осим у
случаjу да такве употребе представљаjу jедини значаjан начин коришћења
производа.
     „Информациjе потребне за инсталирање“ корисничког производа означа-
ваjу све начине, поступке, кључеве за потврду исправности или друге ин-
формациjе коjе су потребне да се инсталира и изврши измењена верзиjа
обухваћеног дела из тог корисничког производа користећи измењену верзиjу
његовог одговараjућег изворног кода. Информациjе мораjу бити довољне да
се осигура да непрекидно функционисање измењеног обjектног кода ни на
коjи начин не буде спречено или ометано самим изменама.
     Ако испоручите дело у облику обjектног кода према овом члану у окви-
ру корисничког производа, уз њега или искључиво ради употребе у њему,
а испоручивање се одигра као део трансакциjе у коjоj се право поседовања
и употребе корисничког производа примаоцу преноси заувек или на одређе-
ни временски период (без обзира на то како се трансакциjа карактерише),
одговараjући изворни код коjи jе испоручен према овом члану мора бити
пропраћен информациjама потребним за инсталирање. Али, оваj захтев ниjе
важећи у случаjу да ни ви ни било коjа трећа страна не задржи могућност
инсталирања измењеног обjектног кода за кориснички производ (на пример,
ако jе дело инсталирано у ROM-у).
     Услов за обезбеђивање информациjа потребних за инсталирање не укљу-
чуjе захтев да се настави са обезбеђивањем услуга подршке, гаранциjе или
ажурирања дела коjе jе измењено или инсталирано од стране примаоца, или
∗8 ) Неjасно ми jе о каквоj „одштети“ (coverage) се ради. Вероватно се мисли на наплату коjа
jе резултат судске одлуке или нагодбе.
                                              7
за кориснички производ у оквиру кога jе дело измењено или инсталирано.
Приступ мрежи се може ускратити ако измене саме по себи материjално и
негативно утичу на функционисање мреже или крше правила и протоколе
комуникациjе на мрежи.
    Одговараjући изворни код коjи се испоручуjе и информациjе потребне за
ннсталирање коjе се нуде у складу са овим чланом мораjу да буду у облику
коjи jе jавно описан (и коjи има jавно доступно остварење у облику изворног
кода), и не смеjу захтевати посебне лозинке или кључеве за распакивање,
читање или умножавање.
7. Додатне одредбе.
„Додатне дозволе“ су одредбе коjе допуњуjу одредбе ове лиценце правећи
изузетке од jедног или више њених услова. Додатне дозволе коjе су приме-
њиве на цео програм ће се посматрати као да су део ове лиценце, уз услов
да су исправне према важећем закону. Ако се додатне дозволе примењуjу
само на део програма, онда се таj део може одвоjено користити према тим
дозволама, али цео програм остаjе под контролом ове лиценце без обзира на
постоjање додатних дозвола.
    Ако испоручуjете примерак испорученог дела, можете по вашем избору
уклонити све додатне дозволе за таj примерак или за било коjи његов део.
(Додатне дозволе у одређеним случаjевима могу бити тако написане да за-
хтеваjу њихово уклањање ако измените дело.) Можете поставити додатне
дозволе за материjал коjи сте додали обухваћеном делу, а за коjи имате или
можете обезбедити одговараjуће дозволе ауторских права.
    Без обзира на све друге мере ове лиценце, можете (ако сте овлашћени од
стране носиоца ауторских права тог материjала) за материjал коjи сте додали
обухваћеном делу додати одредбама ове лиценце одредбе коjе:
  а) Поричу гаранциjу или ограничаваjу одговорност на другачиjи начин од
      одредаба из чланова 15 и 16 ове лиценце, или
  б) Захтеваjу очување наведених разумних правних обавештења или ин-
      формациjа о ауторима у том материjалу или у одговараjућим правним
      обавештењима коjа приказуjу дела коjа га садрже, или
  в) Забрањуjу погрешно тумачење порекла тог материjала, или захтеваjу да
      измењене верзиjе таквог материjала буду означене на разумне начине
      као другачиjе од оригиналне верзиjе, или
   г) Ограничаваjу употребу имена давалаца лиценце или аутора материjала
      у циљу публицитета, или
  д) Одбиjаjу да пруже права за употребу одређених робних имена, робних
      марака или услужних марака према закону о робним маркама, или
  ђ) Захтеваjу обештећење давалаца лиценце и аутора материjала од стра-
      не сваког испоручиоца материjала (или измењених верзиjа материjала)
      уз уговорне претпоставке одговорности прималаца, за сваку одговор-
      ност коjу такве уговорне претпоставке директно доделе тим даваоцима
      лиценце и ауторима.
                                       8
     Све другачиjе забрањуjуће додатне одредбе се сматраjу „даљим ограни-
чењима“ у смислу члана 10. Ако програм или било коjи његов део, у оном
облику у ком сте га примили, садржи обавештење коjе садржи тврдњу да
jе он под контролом ове лиценце заjедно са одредбом коjа представља даље
ограничење, можете уклонити такву одредбу. Ако лиценцни документ садр-
жи даља ограничења али дозвољава поновно лиценцирање или испоручивање
према овоj лиценци, можете материjалу додати испоручено дело коjе jе под
контролом одредби тог лиценцног документа, уз услов да даља ограничења
не опстану после таквог поновног лиценцирања или испоручивања.
     Ако додате одредбе обухваћеном делу у складу са овим чланом, морате
у одговараjућим датотекама са изворним кодом поставити исказ додатних
одредби коjе се примењуjу на те датотеке, или обавештење коjе указуjе на
то где се могу пронаћи примењиве одредбе.
     Додатне одредбе се, без обзира на то да ли су дозвољаваjуће или забра-
њуjуће, могу навести у облику лиценце коjа jе засебно написана, или као
изузеци. Претходни услови се примењуjу у сваком случаjу.
8. Обустава.
Не можете ширити или мењати обухваћено дело на другачиjи начин од оног
коjи jе експлицитно предвиђен овом лиценцом. Сваки покушаj да се оно дру-
гачиjе шири или мења jе ништаван, и аутоматски ће обуставити ваша права
под овом лиценцом (укључуjући и све патентне лиценце коjе су пружене
трећом тачком члана 11).
     Међутим, уколико обуставите сва кршења ове лиценце, ваша лиценца
од одређеног носиоца ауторских права ће бити обновљена (а) привремено,
осим у случаjу да, и док одређени носилац ауторских права експлицитно не,
обустави вашу лиценцу, и (б) траjно, ако вас носилац ауторских права на
неки разуман начин не обавести о кршењу до 60 дана после обуставе.∗9 )
     Штавише, ваша лиценца од одређеног носиоца ауторских права се траjно
обнавља уколико вас носилац ауторских права на разуман начин обавести о
кршењу, а то jе први пут да сте примили обавештење о кршењу ове лиценце
(за било коjе дело) од тог носиоца ауторских права, и ако излечите кршење
до 30 дана по приjему обавештења.
     Обустава ваших права према овом члану не обуставља лиценце страна
коjе су примиле примерке или права од вас према овоj лиценци. Ако су
вам права обустављена, а нису траjно обновљена, не можете примати нове
лиценце за исти материjал према члану 10.
∗9 )  Претпостављам да се овде ради о обустави кршењ а одредаба лиценце. У том случаjу jе, по
мом схватању, ситуациjа следећа:
     1. Корисник лиценце прекрши одредбе ове лиценце.
     2. Права дата овом лиценцом му се аутоматски обуставе.
     3. Корисник престане са кршењем одредаба лиценце.
     4. Ако после 60 дана носилац ауторских права не обавести корисника о кршењу, кориснику
        се права враћаjу.
                                              9
9. Прихватање ниjе обавезно да би се поседовали примерци.
Нисте обавезни да прихватите ову лиценцу да бисте примили или покренули
примерак програма. За узгредно ширење обухваћеног дела коjе се деси ис-
кључиво као последица преноса података између два рачунара у мрежи да би
се примио примерак такође ниjе потребно да jе прихватите. Међутим, ништа
осим ове лиценце вам не пружа дозволу да ширите или мењате било коjе
обухваћено дело. Те радње представљаjу кршење ауторских права уколико
не прихватите ову лиценцу. Дакле, мењањем или ширењем обухваћеног дела
исказуjете прихватање ове лиценце у ту сврху.
10. Аутоматско лиценцирање наредним примаоцима.
Сваки пут када испоручите обухваћено дело, прималац аутоматски прима
лиценцу за покретање, мењање и ширење тог дела према овоj лиценци од
првобитних давалаца лиценце. Од вас се не тражи наметање поштовања ове
лиценце трећим странама.
   „Ентитетска трансакциjа“ jе трансакциjа коjом се преноси контрола коjу
има организациjа, или суштински све њене активе, или се организациjа дели
или спаjа. Ако jе ширење обухваћеног дела резултат ентитетске трансакциjе,
свака страна у тоj трансакциjи коjа прими примерак дела такође добиjа и
све лиценце на то дело коjе jе претходник те стране имао или jе могао да
пружи према претходноj тачки, уз додатак права на поседовање одговараjућег
изворног кода дела од дотичног претходника, уколико га претходник поседуjе
или до њега може доћи уложивши разуман напор.
   Не смете наметати било каква даља ограничења на уживање права коjа
су додељена или потврђена овом лиценцом. На пример, не смете намета-
ти лиценцну надокнаду, ауторске хонораре или друге новчане надокнаде за
уживање права коjа су додељена овом лиценцом, нити смете да покреће-
те парнични поступак (укључуjући и парнично унакрсно потраживање или
противпотраживање) за потврђивање кршења било коjег патентног потра-
живања прављењем, коришћењем, продаjом, понудом за продаjу или увозом
програма или било ког његовог дела.
11. Патенти.
„Прилагач“ jе носилац ауторских права коjи дозвољава употребу у складу са
овом лиценцом програма или дела на коме jе програм заснован. Дело коjе jе
лиценцирано на такав начин се назива прилагачевом „прилагачком верзиjом“.
   Прилагачева „основна патентна потраживања“ су сва патентна потражи-
вања коjа поседуjе или контролише прилагач, без обзира на то да ли су већ
остварива или ће одсад бити остварива, а коjа се могу нарушити, уз дозво-
лу ове лиценце, неким начином прављења, коришћења или продаjе његових
прилагачких верзиjа, али не укључуjући потраживања коjа би била нарушена
искључиво даљим изменама прилагачке верзиjе. У оквиру ове дефинициjе,
„контрола“ укључуjе право пружања патентних подлиценци на начин коjи jе
доследан захтевима ове лиценце.
   Сваки прилагач вам додељуjе неексклузивну, светску патентну лиценцу,
без обавезе плаћања ауторских хонорара, под прилагачевим основним па-
тентним потраживањима, да правите, користите, продаjете, нудите за прода-
                                    10
jу, увозите или на други начин покрећете, мењате и ширите садржаj његове
прилагачке верзиjе.
    У следеће три тачке „патентна лиценца“ jе сваки изричити уговор или
обавеза, било како означена, да се не намеће патент (као што jе изричита
дозвола да се користи патент или уговор да се не покреће тужба због кршења
патента). „Доделити“ такву патентну лиценцу страни значи направити такав
уговор или обавезати се да се страни не намеће патент.
    Ако испоручите обухваћено дело, свесно се ослањаjући на патентну ли-
ценцу, а одговараjући изворни код дела ниjе свима доступан за умножавање
бесплатно и према одредбама ове лиценце, преко jавно доступног мрежног
сервера или на друге увек доступне начине, онда морате или (1) обезбедити
да одговараjући изворни код буде тако доступан, или (2) удесити да се лиши-
те погодности патентне лиценце за ово одређено дело, или (3) удесити да се
продужи патентна лиценца наредним примаоцима на начин коjи jе доследан
захтевима ове лиценце. „Свесно ослањање“ значи да поседуjете обjективно
знање да би, искључуjући патентну лиценцу, ваше испоручивање обухваће-
ног дела у одређеноj земљи или употреба обухваћеног дела у тоj земљи од
стране вашег примаоца прекршили jедан или више препознатљивих патената
у тоj земљи за коjе имате разлога да сматрате да су важећи.
    Ако, сходно или у вези са jедном трансакциjом или уговором, испору-
чуjете или ширите набавним испоручивањем обухваћено дело, а пружите
патентну лиценцу некоj од страна коjе примаjу обухваћено дело, овластивши
их да користе, шире, мењаjу или испоручуjу одређени примерак обухваћеног
дела, онда се патентна лиценца коjу пружате аутоматски продужава на све
примаоце обухваћеног дела и дела коjа су на њему заснована.
    Патентна лиценца jе „дискриминациона“ ако у оквиру онога што обу-
хвата не укључуjе, забрањуjе коришћење, или се условљава некоришћењем
jедног или више права коjа су експлицитно пружена овом лиценцом. Не
смете испоручивати обухваћено дело ако сте jедна од страна у уговору са
трећом страном коjа се бави делатношћу расподеле софтвера, према коме
трећоj страни плаћате на основу вашег обима испоручивања дела и према
коме трећа страна пружа свим странама коjе од вас примаjу обухваћено дело
дискриминациону патентну лиценцу (а) у вези са примерцима обухваћеног
дела коjе ви испоручуjете (или примерке настале од тих примерака), или (б)
пре свега за и у вези са одређеним производима или компилациjама коjе
садрже обухваћено дело, осим уколико сте такав уговор закључили, или вам
jе патентна лиценца пружена, пре 28. марта 2007.
    Ништа у овоj лиценци неће бити протумачено као изузеће од или огра-
ничење било коjе имплицитне лиценце или других одбрана од кршења коjе
вам иначе могу бити доступне према примењивом патентном закону.
12. Ниjе дозвољено ускраћивање слободе другима.
Ако су вам наметнути услови (судским налогом, договором или другачиjе)
коjи су супротни условима ове лиценце, они вас не изузимаjу од услова ове
лиценце. Ако не можете да испоручуjете обухваћено дело на такав начин да
истовремено задовољите ваше обавезе према овоj лиценци и било коjе друге
важеће обавезе, онда га, као резултат тога, не смете уопште испоручивати.
На пример, ако прихватите одредбе коjе вас обавезуjу да узимате хонораре
за даље испоручивање од оних коjима испоручуjете програм, jедини начин
                                     11
да се задовољи таква одредба и ова лиценца jе да се потпуно уздржите од
испоручивања програма.
13. Употреба са Општом jавном лиценцом ГНУ-овог Афе-
роа.
Без обзира на било коjу другу одредбу ове лиценце, имате дозволу да повезу-
jете или комбинуjете било коjе обухваћено дело са делом коjе jе лиценцирано
под верзиjом 3 Опште jавне лиценце ГНУ-овог Афероа у jединствено здру-
жено дело и да испоручуjете настало дело. Одредбе ове лиценце ће остати
на снази за део коjи jе обухваћено дело, али посебни услови члана 13 Опште
jавне лиценце ГНУ-овог Афероа коjи се тичу интеракциjе преко мреже ће се
примењивати на комбиновано дело у целини.
14. Измењене верзиjе ове лиценце.
Задужбина за слободни софтвер може са времена на време обjављивати до-
пуњене и/или нове верзиjе ГНУ-ове опште jавне лиценце. Такве верзиjе ће
по духу бити сличне текућоj верзиjи, али се могу разликовати у ситницама,
како би се одговорило на нове проблеме или питања.
    Свакоj верзиjи jе додељен броj верзиjе да би се разликовала у односу на
остале. Ако програм истиче да се на њега примењуjе верзиjа ГНУ-ове опште
jавне лиценце са одређеним броjем „или било коjа следећа верзиjа“, имате
избор између поштовања одредби и услова верзиjе са тим броjем или било
коjе следеће верзиjе коjу обjави Задужбина за слободни софтвер. Ако про-
грам не истиче броj верзиjе ГНУ-ове опште jавне лиценце, можете изабрати
било коjу верзиjу коjу jе икада издала Задужбина за слободни софтвер.
    Ако програм истиче да ће посредник одлучити коjа ће будућа верзиjа
ГНУ-ове опште jавне лиценце бити коришћена, онда вас jавна изjава тог
посредника о верзиjи траjно овлашћуjе да одаберете ту верзиjу за програм.
    Касниjе верзиjе лиценце вам могу пружати додатне или другачиjе дозволе.
Међутим, додатне обавезе се неће наметати било коjем аутору или носиоцу
ауторских права као последица вашег избора касниjе верзиjе.
15. Порицање гаранциjе.
НЕ  ПОСТОJИ ГАРАНЦИJА ЗА ПРОГРАМ У ОКВИРУ ПОСТОJЕЋИХ ЗАКОНА.      ОСИМ  АКО
JЕ ДРУГАЧИJЕ НАПИСАНО, НОСИОЦИ АУТОРСКИХ ПРАВА И/ИЛИ ДРУГА ЛИЦА НУДЕ
          „ТАКАВ  КАКАВ JЕ“ БЕЗ БИЛО КАКВЕ ГАРАНЦИJЕ, БИЛО ЕКСПЛИЦИТНЕ
ПРОГРАМ
ИЛИ ИМПЛИЦИТНЕ, УКЉУЧУJУЋИ АЛИ СЕ НЕ ОГРАНИЧАВАJУЋИ НА ИМПЛИЦИТНЕ
ГАРАНЦИJЕ КОМЕРЦИJАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ИЛИ ИСПУЊАВАЊА ОДРЕЂЕНЕ ПОТРЕБЕ.
ЦЕЛОКУПАН РИЗИК У      ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА И ПЕРФОРМАНСИ ПРОГРАМА JЕ НА
ВАМА. У СЛУЧАJУ ДА     СЕ ИСПОСТАВИ ДА JЕ ПРОГРАМ ДЕФЕКТАН, ВИ СНОСИТЕ
ТРОШКОВЕ ПОТРЕБНОГ СЕРВИСИРАЊА, ПОПРАВЉАЊА ИЛИ ИСПРАВЉАЊА.
16. Ограничење одговорности.
НИ   У КАКВИМ ОКОЛНОСТИМА, ИЗУЗЕВ АКО ТО ЗАХТЕВА ПОСТОJЕЋИ ЗАКОН ИЛИ
ПИСМЕНИ ДОГОВОР, НИJЕДАН НОСИЛАЦ АУТОРСКИХ ПРАВА ИЛИ БИЛО КОJЕ ДРУ-
ГО ЛИЦЕ КОJЕ МОЖЕ ИЗМЕНИТИ И/ИЛИ ИСПОРУЧИТИ ПРОГРАМ ПРЕМА ПРЕТХОД-
НОJ ДОЗВОЛИ, НЕЋЕ ВАМ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ШТЕТЕ, УКЉУЧУJУЋИ СВЕ ОПШТЕ,
ПОСЕБНЕ, СЛУЧАJНЕ ИЛИ НАМЕРНЕ ШТЕТЕ ПРОУЗРОКОВАНЕ УПОТРЕБОМ ИЛИ НЕ-
(УКЉУЧУJУЋИ МОГУЋНОШЋУ УПОТРЕБЕ ПРОГРАМА АЛИ СЕ НЕ ОГРАНИЧАВАJУЋИ
НА ГУБИТАК ПОДАТАКА ИЛИ ПОГРЕШАН ПРИКАЗ ПОДАТАКА ИЛИ ГУБИТКЕ КОJЕ СТЕ
ИЗАЗВАЛИ ВИ ИЛИ ТРЕЋА ЛИЦА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТ ПРОГРАМА ДА ФУНКЦИОНИШЕ
УЗ БИЛО КОJЕ ДРУГЕ ПРОГРАМЕ), ЧАК И АКО СУ ТАJ НОСИЛАЦ ИЛИ ДРУГА ЛИЦА
БИЛИ УПОЗНАТИ СА МОГУЋНОШЋУ ТАКВИХ ШТЕТА.
17. Тумачење чланова 15 и 16.
Ако се горенаведеном порицању гаранциjе и ограничењу одговорности не
може пружити локална правоснажност у складу са њиховим одредбама, дру-
гостепени судови ће применити локални закон коjи наjближе одговара апсо-
лутном порицању сваке грађанске одговорности у вези са програмом, осим
уколико jе гаранциjа или претпоставка одговорности приложена уз примерак
програма за новчану надокнаду.
                 КРАJ ОДРЕДБИ И УСЛОВА
Како да примените ове одредбе на ваше нове про-
граме
Ако развиjете нови програм и желите да буде што корисниjи jавности, наj-
бољи начин да то постигнете jе да га означите као слободни софтвер коjи
свако може расподелити и мењати под овим одредбама.
    Да бисте то урадили, додаjте следећа обавештења вашем програму. Наj-
сигурниjе jе да их додате на почетак сваке изворне датотеке, да бисте наjефи-
касниjе саопштили одсуство гаранциjе. Свака датотека би требало да садржи
наjмање ред са ауторским правима и информациjу где се може пронаћи пуно
обавештење.
  <у jедноj линиjи наведите назив програма и кратак опис онога шта ради.>
  Ауторска права: Copyright (C) <гггг> <име аутора>
  Оваj програм jе слободни софтвер. Можете га расподелити и/или
  мењати под одредбама ГНУ-ове опште jавне лиценце коjу jе обjавила
  Задужбина за слободни софтвер, и то или верзиjе 3 ове лиценце, или
  (по вашем избору) било коjе следеће верзиjе.
  Оваj програм се расподељуjе у намери да буде користан, али
  без икакве гаранциjе, чак и без имплицитне гаранциjе
  комерциjалне вредности или испуњавања одређене потребе.
  Погледаjте ГНУ-ову општу jавну лиценцу за више детаља.
  Требало би да уз оваj програм примите и примерак ГНУ-ове опште jавне
  лиценце. Ако то ниjе случаj, погледаjте <http://www.gnu.org/licenses/>.
    Такође додаjте обавештење како вам се може jавити преко електронске и
обичне поште.
    Ако се програм користи преко терминала, треба да исписуjе кратко сао-
пштење слично овом при покретању у интерактивном режиму:

    <програм> Copyright (C) <година> <име аутора>
    Оваj програм се испоручуjе без икакве гаранциjе. За детаље откуцаjте ‘прикажи г’.
    Ово jе слободни софтвер, и ви га слободно можете расподељивати
    под извесним условима; откуцаjте ‘прикажи у’ за детаље.
    Хипотетичке наредбе ‘прикажи г’ и ‘прикажи у’ би требало да прикажу
одговараjуће делове Опште jавне лиценце. Наравно, наредбе у вашем про-
граму се могу разликовати од ових. У графичком корисничком сучељу бисте
користили „диjалог“ „О програму“.
    Такође би требало да затражите од вашег послодавца (ако сте запо-
слени као програмер) или ваше школе да потпише „порицање ауторских
права“ за програм, у случаjу да jе то потребно. За више информациjа о
овоме, као и о примени и поштовању одредби ГНУ-ове ОJЛ, погледаjте
 http://www.gnu.org/licenses/ .
Заслуге за превод верзиjе 3 ГНУ-ове ОJЛ на српски
превод са енглеског:
      Страхиња Радић, студент на Математичком факултету у Београ-
      ду, mr99164 на серверу alas.matf.bg.ac.yu
Превод jе делимично заснован на незваничном преводу на српски претходне
верзиjе ГНУ-ове опште jавне лиценце, коjи jе такође доступан, па су за оваj
облик неких његових делова индиректно заслужни исти људи.

Document Actions