Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / O nama / About us / Statut

Statut

by milobit last modified Oct 28, 2011 01:11 PM

Na osnovu člana 21 Zakona o društvenim organizacijama i udružen

Na osnovu člana 21 Zakona o društvenim organizacijama i udružen

U skladu sa odredbama članova 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, broj 51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 19. marta 2011. godine, u prostorijama LUGoNS-a, usvojen je novi

 

STATUT

UDRUŽENJA „Linuks korisnika Novog Sada“

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

Član 1.

Udruženje „Linuks korisnika Novog Sada“ (dalje u tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti širenja informatičke kulture, slobodnog softvera i informacionih tehnologija.

 

Ciljevi Udruženja


Član 2.

Ciljevi Udruženja su: širenje, unapređivanje, popularizacija i edukacija građana, a naročito mladih u oblasti informatičke kulture, slobodnog softvera i informacionih tehnologija.

 

Član 3.

Udruženje ostvaruje svoje ciljeve sledećim delovanjem:

 • razvoj i promovisanje slobodnih i otvorenih računarskih sistema (engleski: Free/Open Source Software), sa posebnim naglaskom na GNU/Linux;

 • prezentovanje primenjivosti slobodnih i otvorenih računarskih sistema kroz organizovanje seminara, predavanja i radionica;

 • podučavanje članova i drugih zainteresovanih strana radi usavršavanja znanja organizovanjem seminara, predavanja i radionica;

 • podsticanje korišćenja slobodnih i otvorenih računarskih sistema i tehnologija;

 • razvoj programskih aplikacija sa naglaskom na razvoj aplikacija slobodnog koda;

 • upravljanje računarskim resursima čiji je Udruženje vlasnik ili korisnik;

 • preduzimanje mera i stvaranje uslova za unapređivanje stručnog rada;

 • popularizacija tehničke kulture i upotrebe legalnog softvera u oblasti informatike;

 • saradnja sa drugim sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom.

 

 

Naziv i sedište

 

Član 4.

Naziv udruženja na srpskom jeziku (ćirilica i latinica): Удружење Линукс Корисника Новог Сада “ЛУГоНС”, Udruženje Linux Korisnika Novog Sada “LUGoNS”.

Skraćeni naziv udruženja (ćirilica i latinica): ЛУГ Нови Сад, LUG Novi Sad, LUGoNS.

Naziv udruženja na engleskom jeziku: Linux Users Group of Novi Sad “LUGoNS”.

Skraćeni naziv udruženja na engleskom jeziku: LUG Novi Sad, LUGoNS.

Udruženje ima sedište u Novom Sadu, Vojvode Bojovića 13 (Omladinski Centar CK13).

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 

Član 5.

Članovi mogu biti fizička lica iz zemlje ili inostranstva. Članovi Udruženja prihvataju odredbe ovog Statuta i program rada Udruženja. Članom se smatra aktivni član Udruženja koji svojim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i programskih zadataka Udruženja.

 

Udruženje čine:

 • punopravni članovi;

 • juniorski članovi;

 • podupirući članovi;

 • pridruženi članovi;

 • počasni članovi.

 

 

Član 6.

Svako punoletno lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja može da postane njegov punopravni član. Pojedinačnim članom može postati samo punoletna osoba. Za učlanjenje je potrebna pisana prijava i preporuka dva pojedinačna člana Udruženja. Potpis na prijavi podrazumeva prihvatanje Statuta. O prijemu i isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor Udruženja.

 

Član 7.

Junior može biti maloletno lice koje svojim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i programskih zadataka Udruženja. Za učlanjenje je potrebno pisano odobrenje roditelja i pisana prijava i preporuka dva pojedinačna člana Udruženja. Potpis na prijavi podrazumeva prihvatanje Statuta. O prijemu i isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor Udruženja.

 

Član 8.

Podupirućim članom smatra se fizičko lice koje materijalnim doprinosima pomaže ostvarivanju programskih zadataka Udruženja. O prijemu i isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor Udruženja.

 

Član 9.

Fizičko lice koje želi da učestvuje u delatnosti Udruženja bez prava glasa, može postati pridruženi član. O prijemu i isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor Udruženja.

 

Član 10.

Počasni članovi Udruženja mogu postati pojedinci koji su dali poseban doprinos ostvarivanju ciljeva Udruženja. O prijemu i isključenju počasnih članova odlučuje Skupština, a na predlog Upravnog odbora.

 

 

Prava, obaveze i odgovornost članstva

 

Član 11.

Član Udruženja ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

 • bira i bude biran u organe Udruženja;

 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

 • plaća članarinu;

 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Član 12.

Svakom članu je izričito zabranjeno da na serverima Udruženja poseduje ili skladišti bilo kakav sadržaj koji je ilegalnog ili nedozvoljenog karaktera.

 

Član 13.

U Udruženju član može odgovarati disciplinski i materijalno. Odnosi disciplinske i materijalne odgovornosti zbog povrede odredbi Statuta Udruženja, odnosno Pravila o organizovanju Udruženja, koje donosi Skupština i Upravni odbor, na osnovu kojih članovi Udruženja ostvaruju svoja članska prava, regulišu se posebnim pravilnikom.

 

Član 14.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem i brisanjem iz evidencije, isključenjem ili smrću. Odluku o brisanju iz evidencije i isključenju donosi Upravni odbor Udruženja. Odluka o brisanju iz evidencije donosi se i nakon što se utvrdi da član Udruženja na bilo koji način ne pokazuje aktivnost u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja. Ponovni prijem u Udruženje odobrava Skupština Udruženja, na zahtev pojedinca. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

 

Član 15.

Članovima Udruženja izdaje se članska kartica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

 

 

Unutrašnja organizacija

 

Član 16.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, predsednik i dva potpredsednika. Funkciju zastupnika vrši predsednik Udruženja, a u njegovom odsustvu jedan od potpredsednika Udruženja.

 

Skupština

 

Član 17.

 

Skupština je najviše telo upravljanja Udruženjem. Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Prilikom odlučivanja na Skupštini Udruženja svaki prisutni član odlučuje sa jednim glasom.

 

Član 18.

Skupština može biti redovna, izborna i vanredna. Skupština redovno zaseda najmanje jednom godišnje, dok se izborna sednica Skupštine održava svake četiri godine. Sednice Skupštine saziva Upravni odbor Udruženja na sopstvenu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sednice, te dan i mesto održavanja sednice. Upravni odbor je dužan sazvati sednicu skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Udruženja. U svom zahtevu za sazivanje Skupštine predlagači su obvezni da predlože dnevni red sednice. Ako Upravni odbor ne sazove sednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahteva, sazvaće je predlagač. Odluka treba da sadrži predlog dnevnog reda, te mesto i dan održavanja sednice.

Skupštinu može sazvati predsednik Udruženja na svoju inicijativu, a u odluci o sazivanju dužan je predložiti dnevni red, vreme i mesto održavanja skupštine.

 

Član 19.

Skupštinom predsedava radno predsedništvo koje predlaže Upravni odbor ili predsednik Uduženja, i ono je dužno da se stara o radu skupštine i poštovanju poslovnika o radu.

O radu skupštine vodi se zapisnik koji se čuva u arhivi.

 

Član 20.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsedavajućeg Skupštine. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 21.

Skupština Udruženja:

 • donosi statut, izmene i dopune statuta, i druge akte određene statutom;

 • daje saglasnost na pravne radnje preduzete u postupku osnivanja udruženja;

 • bira i opoziva članove Upravnog odbora, predsednika i dva potpredsednika Udruženja, imenuje i opoziva lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja;

 • usvaja izveštaje koje je pripremio Upravni odbor ili lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje;

 • odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promenama udruženja;

 • odlučuje o svim pitanjima koja ovim Statutom ili njenom odlukom nisu data u nadležnost nekom drugom organu Udruženja.

 • utvrđuje politiku razvitka Udruženja;

 • donosi finansijski plan i završni račun;

 • donosi i menja Program rada;

 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;

 • odlučuje o žalbama članova;

 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

Član 22.

Skupština može razrešiti Upravni odbor, predsednika i potpredsednika Udruženja te ostala tela Udruženja, kao i sve članove tih tela i pre isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlašćenja ili ne izvršavaju savesno poverene obaveze. Ukoliko razrešava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vreme do isteka mandata u čiji su sistem birani. Kao i za Upravni odbor, identičan model važi i za sva ostala tela Udruženja. Upravni odbor, kao i sva ostala tela Udruženja, odgovara za svoj rad Skupštini. Član Upravnog odbora ili drugog tela Udruženja može zatražiti svoje razrešenje pre isteka mandata na koji je izabran, sa tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrešenju. Skupština je dužna doneti odluku o zahtevu za razrešenje na prvoj sednici.

 

Upravni odbor

 

Član 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Udruženja.

Upravni odbor čini šest članova, tri izabrana na Skupštini i tri po funkciji.

 

Po funkciji, članovi Upravnog odbora su:

 • predsednik;

 • dva potpredsednika.

 

Upravni odbor je izvršno i operativno telo. Predsednika Upravnog odbora bira Upravni odbor na prvoj konstitutivnoj sednici Upravnog odbora. Predsednik Upravnog odbora mora biti jedan od članova Upravnog odbora. Upravni odbor može da razreši dužnosti predsednika Upravnog odbora, ukoliko za taj predlog glasa dvotrećinskom većinom glasova.

 

Član 24.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Za svoj rad članovi Upravnog odbora snose ličnu i kolektivnu odgovornost i odgovorni su Skupštini Udruženja. Rad Upravnog odbora je javan.

 

Član 25.

Upravni odbor:

 • priprema sednice skupštine;

 • priprema i predlaže nacrt izmena statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

 • sprovodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donela Skupština;

 • upravlja imovinom Udruženja;

 • podnosi godišnje ili periodične izveštaje o svom radu skupštini na usvajanje;

 • utvrđuje predloge programa rada i izveštava o sprovođenju istih;

 • utvrđuje predlog godišnjeg finansijskog plana, izveštava o poslovanju Udruženja, te podnosi završni račun;

 • bira i imenuje blagajnika Udruženja;

 • saziva skupštinu Udruženja;

 • imenuje komisije i slična tela prema potrebi, te im određuje zadatke;

 • osniva odbore, ekspertske grupe i druga tela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruženja;

 • odlučuje o promeni adrese sedišta udruženja;

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

   

Član 26.

Sednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sednica se može održati ukoliko je prisutna većina članova Upravnog odbora, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova javnim glasanjem. Predsednik Upravnog odbora saziva sednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora.

 

Predsednik i potpredsednik Udruženja

 

Član 27.

Predsednika i dva potpredsednika Udruženja bira Skupština, na mandat od četiri godine, koji se može obnoviti.

 

Član 28.

Udruženje zastupa i predstavlja predsednik i članovi upravnog odbora. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruženja.

 

Član 29.

Predsednik Udruženja je po funkciji ujedno i predsednik Skupštine.

 

Predsednik Udruženja:

 • predstavlja i zastupa Udruženje;

 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz delokruga Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;

 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njenim telima;

 • rukovodi radom Skupštine;

 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i Zakonom.

 

Predsednik Udruženja podnosi izveštaj o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Udruženja. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika u svim poslovima zamenjuje ga jedan od potpredsednika, a po ovlašćenju predsednika.

Član 30.

Udruženje ima dva potpredsednika. Potpredsednici pomažu predsedniku Udruženja u ostvarenju ciljeva i programa rada Udruženja. U slučaju sprečenosti predsednika, potpredsednici preuzimaju njegove dužnosti.

 

Potpredsednik po funkciji obavlja ili brine o sprovođenju sledećih zadataka:

 • omogućava članovima tehničke uslove za rad;

 • brine se da članstvo korišćenjem informatičkih resursa ne krši Statut i/ili norme ponašanja određene u Udruženju;

 • osigurava tehničke uslove za organizaciju stručnih skupova i događanja Udruženja;

 • obavlja poslove koje mu poveri predsednik;

 • priprema Program rada i finansijski plan u saradnji sa predsednikom i Upravnim odborom;

 • vodi registar članova;

 • vodi zapisnike sa sednica Skupštine i Upravnog odbora;

 • priprema stručne skupove i događanja koje Udruženje organizuje;

 • vodi računovodstveno-finansijske i administrativne poslove Udruženja u skladu sa zakonskim propisima;

 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika i Upravnog odbora u skladu s opštim aktima Udruženja.

 

Ostvarivanje javnosti rada

 

Član 31.

Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

Član 32.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

Član 33.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti informacionih tehnologija, kao i prodajom reklamnog materija Udruženja.

 

Prestanak rada udruženja

 

Član 34.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

 

Član 35.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće neprofitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Izgled i sadržina pečata

 

Član 36.

Udruženje ima pečat. Pečat Udruženja okruglog je oblika veličine 30mm, sa ispisanim nazivom Udruženja po gornjem obodu kruga – “LUGoNS”, po donjem obodu kruga ispisan tekst “Udruženje Linux korisnika Novog Sada”, a u sredini kruga je stilizovani pingvin.

 

Prelazne i ivršne odredbe

 

Član 37.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 38.

Statut Udruženja donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

 

Član 39.

Izmene i dopune ovog Statuta donosi Skupština. Pravo tumačenja Statuta ima Skupština. Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Udruženja.

 

Član 40.

Ovaj Statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na Skupštini.

 

Član 41.

Predsednik Udruženja je dužan da u svim slučajevima u kojima se vrše promene u Udruženju koje su utvrđene propisima, u datom roku izvrši prijave nadležnom registru.

 

Član 42.

Opšti akti koji nisu u skladu sa ovim statutom se ne mogu primenjivati.

 

Statut-LUGoNS.pdf

Document Actions